ผู้อำนวยการและบุคลากรกองกลาง ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ประตูเสด็จ