การบริหารงานของกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ปัจจุบันมี 4 แผนก  และ 1 งาน  ดังนี้
     1. แผนกสารบรรณ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
         1)  งานสารบรรณ
         2)  งานรับ - ส่งเอกสาร และงานไปรษณีย์
         3)  งานประชุมหลักของมหาวิทยาลัย
         4)  งานบริการห้องประชุม  
         5)  งานบริการจัดเลี้ยง
     2. แผนกเลขานุการ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
        1)  งานเลขานุการอธิการบดี
        2)  งานเลขานุการที่ปรึกษาอธิการบดี
        3)  งานเลขานุการรองอธิการบดี 
     3. แผนกสื่อสารองค์กร  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        1)  งานสื่อสารและบริหารแบรนด์
        2)  งานกิจกรรมและการสื่อสาร
        3)  งานออกแบบและผลิตสื่อ
        4)  งานธุรการ บริการทั่วไป และงานประกันคุณภาพ
     4. แผนกวิเทศสัมพันธ์  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        1)  งานพิธีการและสารสนเทศ
        2)  งานโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
        3)  งานองค์กรสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
     5. งานกฎหมายและผลประโยชน์  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        1)  งานดูแลกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาต่าง ๆ
        2)  งานดูแลผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย