สนับสนุนการบริหาร บริการฉับไว ใส่ใจคุณภาพ

พันธกิจ

               1.  พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานเอกสารของมหาวิทยาลัย
               2.  พัฒนาบุคลากรกองกลางให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน
               3.  พัฒนาการจัดงานประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  การให้บริการห้องประชุมและการจัดเลี้ยงรับรอง
               4.  เผยแพร่ภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
               5.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
               6.  พัฒนาเครือข่ายและเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
               7.  ดูแลงานนิติกรและงานผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
               8.  สนับสนุนงานเลขานุการผู้บริหาร