กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ  ซึ่งในปี  พ.ศ. 2535  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เริ่มจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย และกำหนดให้แผนกสารบรรณและเลขานุการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานประชุม  และงานเลขานุการของมหาวิทยาลัย จนถึงปี พ.ศ. 2539

    ปี พ.ศ. 2540 กองกลาง มีฐานะเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้จัดตั้งขึ้นตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 1/2540 ลงวันที่ 28 มกราคม 2540 โดยจัดแบ่งแผนกในกำกับกองกลาง เป็น 4 แผนก ประกอบด้วย  แผนกสารบรรณ  แผนกเลขานุการ  แผนกงานประชุม และแผนกบริการคอมพิวเตอร์

    ปี พ.ศ. 2541 มีการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี  โดยให้แผนกประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มาขึ้นอยู่ในกำกับของกองกลาง ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 1/2541 ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2541 

    ปี พ.ศ. 2544 มีการโอนย้ายภาระงานของงานกฎหมายและผลประโยชน์มาอยู่ในกำกับของกองกลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 313/2544  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2544 จึงมีแผนกสังกัดกองกลาง  ดังนี้
    1. แผนกสารบรรณ
    2. แผนกเลขานุการ
    3. แผนกงานประชุม
    4. แผนกบริการคอมพิวเตอร์
    5. แผนกประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
    6. งานกฎหมายและผลประโยชน์

    ปี พ.ศ. 2551 มีการปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารภายในมหาวิทยาลัย โดยได้แยกแผนกวิเทศสัมพันธ์ออกจากแผนกประชาสัมพันธ์  ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 08/2551   ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 จึงมีแผนกสังกัดกองกลาง  ดังนี้
    1. แผนกสารบรรณ
    2. แผนกเลขานุการ
    3. แผนกงานประชุม
    4. แผนกบริการคอมพิวเตอร์
    5. แผนกประชาสัมพันธ์
    6. แผนกวิเทศสัมพันธ์
    7. งานกฎหมายและผลประโยชน์

    ปี พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานภายใน ดังนี้
    - ปรับเปลี่ยนชื่อแผนกประชาสัมพันธ์ เป็น แผนกสื่อสารองค์กร ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 08/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 
    - ย้ายภาระงานและอัตรากำลังของแผนกบริการคอมพิวเตอร์ กองกลาง มาสังกัดศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 11/2562 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 จึงมีแผนกสังกัดกองกลาง  ดังนี้
        1. แผนกสารบรรณ
        2. แผนกเลขานุการ
        3. แผนกงานประชุม
        4. แผนกวิเทศสัมพันธ์
        5. แผนกสื่อสารองค์กร
        6. งานกฎหมายและผลประโยชน์
    - ยุบรวมแผนกสารบรรณและแผนกงานประชุม เป็น แผนกสารบรรณ กองกลาง โดยแบ่งแผนกภายใน เป็น 4 แผนก 1 งาน ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 13/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 ดังนี้
        1. แผนกสารบรรณ
        2. แผนกเลขานุการ
        3. แผนกสื่อสารองค์กร
        4. แผนกวิเทศสัมพันธ์
        5. งานกฎหมายและผลประโยชน์

สถานที่ตั้ง
    อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18  ถนนเทพรัตน กม.ที่ 18  ตำบลบางโฉลง  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  10540