สำนักพัฒนาวิชาการทั้งหมด 15 คน ยืนยันแล้ว 14 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
น.ส.พรภัสสรา คงทอง หัวหน้าแผนกพัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ พัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ kongthong.porn@gmail.com 1511
น.ส.รจนกร กาหลง นักวิชาการการศึกษา พัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ Rojanakorn.hcu@gmail.com 1136
น.ส.หทัยรัตน์ ทับทอง นักวิชาการการศึกษา พัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ hathairat.hcu@gmail.com 1511
นางนภาพันธุ์ ทองสัมฤทธิ์ นักวิชาการการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา coop.ed.hcu@gmail.com 1550
น.ส.สิริสรณ์ ทิพทวี หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา sirisorn.tip@gmail.com 1550
น.ส.อุไรรัตน์ ตั้งตน นักวิชาการการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา hcucooped@gmail.com 1550
นายสรัญญู บุดดา รักษาการเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ kenjung.hcu@gmail.com 1422
นายอาทิตย์ สุริยโรจน์ นักวิชาการการศึกษา พัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ artit_ryu@hotmil.com 1511
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ สำนักพัฒนาวิชาการ wuthipong.thong@gmail.com 1422
น.ส.อิงอร พัฒนาภรณ์ นักวิชาการการศึกษา แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ingon.hcu@gmail.com 1423
น.ส.กชพร ภูวสินนารา เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ Kodchaporn602@gmail.com 1136
นายอาคม จตุเทน นักวิชาการการศึกษา แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา arkom_xyz@hotmail.com 1423
น.ส.ปวีณา ธนะพงศ์เพชร หัวหน้าแผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา paweena.tana@gmail.com 1423
นายวิมลเทพ ศรีวงศ์ นักวิชาการการศึกษา แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา wsriwong@hotmail.com 1423