สำนักทะเบียนและประมวลผลทั้งหมด 23 คน ยืนยันแล้ว 8 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
นายวิชัย ชนกชนีกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ GMAIL.CHANOK@GMAIL.COM 1190
น.ส.นฤมล เรืองเดช นักวิชาการการศึกษา แผนกระเบียน mint_mickey0927@hotmail.com 1189
น.ส.ศิริรัตน์ รัตยัง นักวิชาการการศึกษา แผนกรับนักศึกษา bowdake_dee@hotmail.com 1139
น.ส.อุไลรัตน์ แตงอยู่สุข นักวิชาการการศึกษา แผนกระเบียน mailple2525@yahoo.co.th 1466
นายสหภัทร นุชทองคำ นักวิชาการการศึกษา แผนกระเบียน sahaphat@hotmail.co.th 1466
นายสมหมาย หมันการ นักวิชาการการศึกษา แผนกระเบียน superpro48@hotmail.com 1466
น.ส.บุบผา กลิ่นพุฒ เลขานุการ สำนักงานเลขานุการ phar_12@hotmail.com 1192
นายธวัช จัตุรัส ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล thawat_hcu@hotmail.com 1462