ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาทั้งหมด 27 คน ยืนยันแล้ว 3 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
นางอำไพ แตงโม เจ้าหน้าที่ แผนกเอกสารและการพิมพ์ ampai.taen@gmail.com 1190
นายวิทยา แตงโม เลขานุการ สำนักงานเลขานุการ withaya.tae@gmail.com 1456
นายประทีป อินทรสิทธิ์ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ (งานอีเลินร์นิง) แผนกโสตทัศนูปกรณ์ teep2514@gmail.com 1147