ศูนย์บรรณสารสนเทศทั้งหมด 31 คน ยืนยันแล้ว 12 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
นายพิศิษฐ์ วีระดีตานนท์ ปู บรรณารักษ์ แผนกจัดหาและวิเคราะห์สารสนเทศ pisit_poo0550@hotmail.com 1335
นายปัญญา วงศ์จันทร์ หมี เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แผนกบริการสารสนเทศ panyavongjun@gmail.com 1332
นางน้ำฝน อินทรสิทธิ์ ฝน นักวิชาการจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ namfon_nilsonti@hotmail.com 1561
น.ส.กมลชนก อยู่วัฒนา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ kamolchanoky@hotmail.com 1334
นางประภาพร เกิดแก้ว เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ prapaporn_d@yahoo.com 1334
น.ส.สมศรี ประสมพงษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แผนกบริการสารสนเทศ tookkkie@hotmail.com 1432
น.ส.ไพลิน จับใจ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ linpailin@hotmail.com 0000
น.ส.สิรินันท์ ธรรมวิชัย บรรณารักษ์ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ samgo0132@yahoo.com 1432
นายวรรณวสันต์ ภูมิดิษฐ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ d12eammy@gmail.com 1469
น.ส.ชนัญชิดา เพ็ชรสังวาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเลขานุการ chanunchida1@hotmail.com 1417
นางลัดดา ฉันทนาวิวัฒน์โชติ บรรณารักษ์ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ladda_99@hotmail.com 1417
นางรัชนี นิลขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเลขานุการ koykorn2550@hotmail.com 1417