งานตรวจสอบภายในทั้งหมด 8 คน ยืนยันแล้ว 5 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
น.ส.บุญรวี เชื้อทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ งานตรวจสอบภายใน chatkamol.mam@gmail.com 1706
นางจันทมาส จินดารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ งานตรวจสอบภายใน chantamas.mui@gmail.com 1706
น.ส.มธุรส แซ่เตีย เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการงานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน peungkub@gmail.com 1706
นายชัยกร รพีอาภากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ งานตรวจสอบภายใน chaiyakorn.tour@gmail.com 1539
นายทศพร เลิศพิเชฐ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน totsabhorn@gmail.com 1707