คณะเภสัชศาสตร์ทั้งหมด 59 คน ยืนยันแล้ว 16 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
ดร.ศรัณย์ กอสนาน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ sarun103@yahoo.com 1215
อาจารย์ขัตติยะ มั่งคั่ง อาจารย์ประจำสาขากลุ่มวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ khattiya12@gmail.com 1510
ดร.นวลตา ม่วงน้อยเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ nuanta_m@hotmail.com 1215
น.ส.จันทร์ฉาย นิลดี เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ nemonoi@gmail.com 1510
น.ส.รุจิรัตน์ สะสม เจ้าหน้าที่บริหารธุรการ สำนักงานเลขานุการ k25212518@gmail.com 1215
นายอุทัย สิงห์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเลขานุการ uthai.hcu@gmail.com 1215
น.ส.ธาริณี ตันตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเลขานุการ tarinee.hcu@gmail.com 1215
รศ.ฤดี เสาวคนธ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเภสัชอุตวาหกรรม ruedee51@yahoo.com 1161
ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ onnipa@hotmail.com 1432
ผศ.มัณฑนา ภาณุมาภรณ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ montana2phanu@yahoo.com 1161
รศ.ชาญชัย สาดแสงจันทร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ chanchaipcog@yahoo.com 1215
ดร.ปวีณา ว่องตระกูล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ paveena_hcu@hotmail.com 1161
น.ส.ภัคภัทร อักษรนิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเลขานุการ pakkapath25@gmail.com 1215
น.ส.หรรษา มหามงคล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ mahamongkol@gmail.com 1203
ดร.วิรัตน์ ทองรอด อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ freshwirat@yahoo.com 1215
น.ส.พนารัตน์ ยอดอินทร์ เลขานุการ สำนักงานเลขานุการ panarat.hcu@gmail.com 1215