คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 43 คน ยืนยันแล้ว 42 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
อาจารย์กรรณิการ์ แจ้งวิจารณ์ กรร อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม changwichan.k@gmail.com 1227
น.ส.ชุลีพร จันต๊ะวงค์ เบนซ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ benze2021@hotmail.com 1211
อาจารย์อาภาภรณ์ บุลสถาพร แอม อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม apaporn.bul@gmail.com 1227
นางฐิติภรณ์ บ้างบุญเรือง เบน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ben_thitiporn@yahoo.com 1258
อาจารย์อมรรัตน์ ลือนาม อมรรัตน์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล teejoker@gmail.com 1211
อาจารย์ภาสกรณ์ กลิ่นขวัญ ต้อม อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย kinkwan@gmail.com 1533
อาจารย์อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์ เอ๋ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย umaratsi@hotmail.com 1533
ดร.ณัฏฐวี ชั่งชัย ณัฎ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม nuttaeww_c@yahoo.com 1221
อาจารย์อัญรินทร์ พิธาภักดีสถิตย์ เปิ้ล อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม nawapat_lak@yahoo.com 1227
ดร.จิริสุดา สินธุศิริ อ้อ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม jiri_ja@yahoo.com 1227
อาจารย์วาสนา ศิลางาม หนา อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย wasna.ai@hcu.ac.th 1533
อาจารย์ชัญญา เจียมใจ ใหม่ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย chanya.maij@gmail.com 1533
อาจารย์นงลักษณ์ รุ่งเรือง อ้อ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม nonglakr111@gmail.com 1533
อาจารย์ธีรวิทย์ ปูผ้า ต้น อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม tpoopa@gmail.com 1227
อาจารย์ยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน์ ยิ่ง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม khuying@yahoo.com 1211
นางอรวรรณ คุณสนอง อรวรรณ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม koonsanong@yahoo.com 1227
อาจารย์พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์ ตุ๊ก อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย pornpimolcha@hotmail.com 1533
นางวาสนา แก้วรัตนะ วาสนา รก.เลขานุการคณะ สำนักงานเลขานุการคณะ vassnakaeo@gmail.com 1211
อาจารย์วิภาวรรณ เพ็งพานิช ยุ้ย อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล wipawon30@gmail.com 1211
อาจารย์สุรวิทย์ นันตะพร ป๊อบ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย surawitnanta@hotmail.com 1533
ผศ.ตวงพร กตัญญุตานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล Tuangpornk@hotmail.com 1211
น.ส.เบญจกูล ลิ้มประเสริฐ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข benjagoon_lim@hotmail.com 1259
นางอโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล Palitnonkert@hotmail.com 1211
อาจารย์ฐิตาภรณ์ เหลืองวิลัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย beerluangwilai@gmail.com 1533
อาจารย์ดวงหทัย แสงสว่าง อาจารย์ประจำสาขา สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล naduang_c@hotmail.com 1211
อาจารย์จิตรภณ โรจน์กิรติการ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย winkung07@hotmail.com 1533
อาจารย์กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล kamonthip_r@hotmail.com 1211
อาจารย์ภัทรพร ยุบลพันธ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล Py_glory_1@hotmail.com 1211
อาจารย์อารยา ดำช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย august_nanku@hotmail.com 1533
อาจารย์อัญชุลี การดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย anchulee_karndee@hotmail.com 1533
อาจารย์อิสรี รอดทัศนา อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Isaree_e@yahoo.com 1227
อาจารย์สุชาดา ยางเอน อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม suchadayangen@yahoo.com 1227
นางนันทิรา หงษ์ศรีสุวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม nuntira@gmail.com 1227
นางชยุตรา จันทร์งาม เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ ying.chayuttra@gmail.com 1211
ดร.นิลาวรรณ งามขำ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล nilawan_ngamkham@yahoo.com 1211
อาจารย์อุมารินทร์ พูลพานิชอุปถัมย์ หัวหน้าสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย umarintemee@hotmail.com 1533
ดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ รองคณบดี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม thirdpong@yahoo.com 1211
ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม varangkana_v@yahoo.com 1227
ดร.นิรัญกาญจ์ จันทรา อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย niranyakarn@gmail.com 1533
ผศ.ดร.นุชนาถ แช่มช้อย หัวหน้าสาขา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม nutchanatch@yahoo.com 1227
ผศ.ดร.ดรุณวรรณ สมใจ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล darunwans@yahoo.com 1211
ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย saovalug.hcu@gmail.com 1211