คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมทั้งหมด 18 คน ยืนยันแล้ว 2 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
อาจารย์ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์ อาจารย์ประจำ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม siriporn5633@yahoo.com 1177
น.ส.สมจิตร์ ภูมิสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะ สำนักงานเลขานุการ somjit.soc@gmail.com 1204