คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด 90 คน ยืนยันแล้ว 3 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
น.ส.กัลยา อุณหพิเชษฐวัฒนา ผึ้ง รักษาการเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ kanlaya.nongnin@gmail.com 1178
อาจารย์สุรีย์พร เอี่ยมศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ shigella_01@hotmail.com 1206
นางสายฝน กันคล้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ saifon2001@gmail.com 1180