คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนทั้งหมด 26 คน ยืนยันแล้ว 4 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
อาจารย์รัตนา จันทรสารโสภณ อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ratana04@hotmail.com 1477
ผศ.สายฝน วรรณสินธพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน z_manqian@hotmail.com 1478
น.ส.เพ็ญสิริ อัครธีราเสถียร เลขานุการ สำนักงานเลขานุการ w_pensiri@yahoo.com 1477
น.ส.ธิดารัตน์ ชูเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ airnakaa2535@gmail.com 1477