คณะพยาบาลศาสตร์ทั้งหมด 56 คน ยืนยันแล้ว 16 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
นางสุพร พริ้งเพริศ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ springpurd@yahoo.com 1233
อาจารย์กันยา สุวรรณคีรีขันธ์ อาจารย์ประจำสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ Kanya.su@hcu.ac.th 1234
อาจารย์ศิริยุพา นันสุนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ snansuna@yahoo.com 1231
ผศ.ชนิกา เจริญจิตต์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ chanika1917@hotmail.com 1231
อาจารย์พิจิตรา ชุณหฐิติธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ pijitra.c@hotmail.com 1234
อาจารย์บัวแก้ว ใจดีเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ buakaewchai@yahoo.com 1231
น.ส.สุนันทา เนตรทัศน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ห้องปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ sununta2002@hotmail.com 1231
อาจารย์สุภาภรณ์ คงพรหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ mae5337307@hotmail.co.th 1231
นางพรทิพย์ ลิ้มธีระยศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ tomb2s@hotmail.com 1232
ผศ.อรพินท์ สีขาว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ sikaow@yahoo.com 1232
นางอารีย์ มั่งเกียรติสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก สาขาพยาบาลศาสตร์ kung1579@hotmail.com 1232
ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ dr.chadapa@yahoo.com 1231
อาจารย์เจตจรรยา บุญญกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ jatjunya_r@hotmail.com 1245
รศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ catvanida04@yahoo.com 1231
น.ส.ปัญจพรดิษฐ์ คงคานนท์ รักษาการเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ punjaporndist@gmail.com 1231
น.ส.ณัฐนรี มลิซ้อน เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ natnaree.m@Gmail.com 1231