คณะบริหารธุรกิจ



ทั้งหมด 65 คน ยืนยันแล้ว 23 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
นายนพพร ศรีเกษร เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ tottiandcassano@hotmail.com 1179
น.ส.จรรพร บุญแต่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ lukjun21@hotmail.com 1514
อาจารย์สุเมษ เลิศจริยพร หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด sinimex48@hotmail.com 1217
นางมาริสสา อินทรเกิด รองคณบดี/อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม m_songphra@hotmail.com 1223
อาจารย์สุภาวดี คุ้มราษฎร์ อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ kh.supawadee@gmail.com 1654
ดร.ลั่นทม จอนจวบทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ lanthomj@yahoo.com 1223
ดร.พึงใจ พิชยอนุตรัตน์ อาจารย์ประจำสาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ phuengjai.th@hcu.ac.th 1223
อาจารย์ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงิน teerat.fn@gmail.com 1523
อาจารย์ศักชัย อรุณรัศมีเรือง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน sakchai-to@hotmail.com 1522
อาจารย์พรไพบูลย์ ปุษปาคม อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม golfsexy@hotmail.com 1654
อาจารย์กิตติ เลิศกมลรักษ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ kitti@hcu.ac.th 1223
นางชรินพร งามกมล หัวหน้าสาขา สาขาวิชาการจัดการ ch_ngamkamol@yahoo.com 1218
นางกฤษณี เอี่ยมจรูญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบัญชี krisaneee@gmail.com 1523
อาจารย์ศิริวุฒิ รุ่งเรือง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ kh.siriwut@gmail.com 1654
น.ส.จุฑารัตน์ รัตนถาวร เจ้าหน้าที่งานธุรการ สำนักงานเลขานุการ rutitna@gmail.com 1179
อาจารย์สุริยะ บุตรไธสงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการ suriyabootthaisong@hotmail.com 1703
อาจารย์อดุลย์ นงภา อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน adul.nongpa@gmail.com 1549
น.ส.คมคาย ศรีเปารยะ เลขานุการ สำนักงานเลขานุการ ying-jum@hotmail.com 1514
น.ส.ฉวีวรรณ แย้มโกมล เจ้าหน้าที่บริหารธุรการ สำนักงานเลขานุการ nhok5@hotmail.com 1484
ดร.พิมสิริ ภู่ตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด mercy.hcu@gmail.com 1218
อาจารย์จรรยา ยอดนิล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี janyayodnil@gmail.com 1523
อาจารย์นิตยา ลิ้มไพศาล รองคณบดี สาขาวิชาการจัดการ Nitaya26@hotmail.com 1549
ดร.อาภรณ์ ภู่เผือก อาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ oraporn5333@gmail.com 1654