คณะนิเทศศาสตร์ทั้งหมด 15 คน ยืนยันแล้ว 8 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
นายหรินทร์ โตพันธุ์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะนิเทศศาสตร์ gran.rinoa@gmail.com 1173
ผศ.จรุงยศ อรัณยะนาค อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ j_arunyanak@hotmail.com 1173
อาจารย์ธีระ ราชาพล อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ pock_r@hotmail.com 1499
รศ.ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ nites53@gmail.com 1173
อาจารย์รัตนา ทิมเมือง รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ rattanatmm@gmail.com 1499
อาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ patgolf23@hotmail.com 1339
น.ส.นนทพร เป็นนวล เลขานุการ สำนักงานเลขานุการ tiew.non@gmil.com 1173
น.ส.พิมพ์สิริ อุทิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ pimsiri.ktp@gmail.com 1173