คณะกายภาพบำบัดทั้งหมด 37 คน ยืนยันแล้ว 8 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
น.ส.ลบ ลบ ลบ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ คณะกายภาพบำบัด Nonono@hotmail.com 1248
นางจริยาภรณ์ จริงเจริญวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ jariyaporn.ji31@gmail.com 1162
อาจารย์ณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดี อาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด naratjoy@gmail.com 1162
อาจารย์กนกอร ขาวสร้อย อาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด kkanokon88@gmail.com 1430
อาจารย์ศิรินันท์ จันทร์หนัก อาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด bell_l_leb@hotmail.com 1430
อาจารย์ภัสสร วิชิต อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด tangmo_wch@hotmail.com 1162
อาจารย์สุภาณี ชวนเชย อาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด supanee2097@gmail.com 1162
นางกนกวรรณ แสนใจ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด kanokwon.sj@gmail.com 1248