กองแผนและพัฒนา



ทั้งหมด 12 คน ยืนยันแล้ว 11 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
น.ส.สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา กองแผนและพัฒนา suwannee108.m@gmail.com 1528
น.ส.อรสา สุทธิไสย นักวิชาการการศึกษา หน่วยประกันคุณภาพ ksorasa@gmail.com 1182
นางวลีพร พฤทธ์พาณิชย์ หัวหน้าแผนกแผนและนโยบาย แผนกแผนและนโยบาย walee_10@hotmail.com 1529
น.ส.อรวรรณ ศรีวิรัญ นักวิชาการการศึกษา หน่วยประกันคุณภาพ gosriwiran@gmail.com 1182
น.ส.กมลวรรณ จันทร์โสม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน แผนกแผนและนโยบาย kamolwantik@hotmail.com 1529
น.ส.พนอทิพย์ สวัสดิ์วงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน แผนกแผนและนโยบาย phanorthipsa@hotmail.com 1529
น.ส.พรภินันท์ โกราเมศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ แผนกงบประมาณ napornpinan@gmail.com 1530
นางรัตนา หาญชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ งานธุรการ rathcu2510@hotmail.com 1528
น.ส.คนึงนิจ สมบูรณ์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกงบประมาณ แผนกงบประมาณ kanongnit.1909@gmail.com 1530
น.ส.ดลพร ศรีชลา นักวิชาการการศึกษาหน่วยประกันคุณภาพ หน่วยประกันคุณภาพ kwangdollaporn@gmail.com 1182
นายนรฤทธิ์ จินดารักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ แผนกงบประมาณ norrarit.jin@gmail.com 1530