กองกลางทั้งหมด 43 คน ยืนยันแล้ว 23 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
น.ส.ณภัทร สกุลหงษ์ อาร์ม หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ arm_amp@hotmail.com 1547
นายจตุพล ชาญณรงค์ศักดิ์ ฟักทอง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ ch.jatupol@gmail.com 1140
น.ส.ประวี ปาลัครกุล วี นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ แผนกบริการคอมพิวเตอร์ prawee.p@hcu.ac.th 1149
น.ส.ไพลิน ศรีวิไล ปอปลา เลขานุการ แผนกเลขานุการ pla.pailinn@gmail.com 1107
น.ส.เจษราภรณ์ พิสันเทียะ นักวิชาการสาบรรณ แผนกสารบรรณ bk1212jetsaraporn@gmail.com 1102
น.ส.พรรณรวี สุขนิยม นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ แผนกบริการคอมพิวเตอร์ panrawee.sook@gmail.com 1684
นายทรงวุฒิ อินทจักร หัวหน้าแผนกบริการคอมพิวเตอร์ แผนกบริการคอมพิวเตอร์ songwut@hcu.ac.th 1482
นายXu Weijie(ชานน) อาจารย์ประจำ แผนกวิเทศสัมพันธ์ weijie0820@gmail.com 1548
น.ส.Jiang Nannan(หนานหนาน) อาจารย์ประจำ แผนกวิเทศสัมพันธ์ nannan0820@gmail.com 1548
นางอาณัฐรา ชลลธีโรจน์ นักวิชาการสารบรรณ แผนกสารบรรณ arnutha.c@hcu.ac.th 1435
น.ส.ธันย์ชนก ปัทมานันท์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ thunchanok@msn.com 1141
นางบงกชกร อยู่เจริญ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ bum.pr@hotmail.com 1141
นายปริญญา กลิ่นหวล นักวิชาการประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ py_n8@hotmail.com 1140
น.ส.ลักษ์ขณา ปิยฉัตรพนม หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ jiab.pr@hotmail.com 1547
น.ส.อนงค์วดี พุ่มไสว นักวิชาการประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ anangvadee07@hotmail.com 1140
น.ส.ทิพย์วรรณ สิทธิสมภพ นักวิชาการวิเทศสัมพันธ์ แผนกวิเทศสัมพันธ์ perper1205@gmail.com 1540
นายนนท์ชัย หาดไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกงานประชุม nonchai.ha@hcu.ac.th 1481
น.ส.เจนจิรา เจ๊ะระหวัง นักวิชาการสารบรรณ แผนกเลขานุการ sunne1659@gmail.com 1104
น.ส.เนาวรัตน์ พลอยทรัพย์ ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง ploysapnawarat91@gmail.com 1459
น.ส.ธิดา จันทร์หอม เลขานุการ แผนกเลขานุการ tidachan0774@gmail.com 1424
น.ส.กาญจนา บุญช่วงดี หัวหน้าแผนกงานประชุม แผนกงานประชุม bunchungdee@gmail.com 1538
น.ส.กมลทิพย์ จันทร์เผือก เลขานุการ แผนกเลขานุการ tor_choi15@yahoo.co.th 1100
นายนพพล แซ่ฉั่ว นักวิชาการประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ bluesomo@gmail.com 1140