บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ฯทั้งหมด 882 คน ยืนยันแล้ว 293 คน
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สาขาวิชา/แผนก อีเมลล์ เบอร์โทร
อาจารย์รังสิมา ใช้เทียมวงศ์ ปิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Rungsima.chaitiamwong@gmail.com 1508
นายพชร ผ่องสุทธิแป้น กานต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา(มฉก.2) แผนกหอพักนักศึกษา weerapol.pp@gmail.com 2701
น.ส.ธันยาภัทร์ วงศ์ฉัตรวรโชติ เอ๊ะ เจ้าหน้าที่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ tanyapat25@gmail.com 1542
อาจารย์กรรณิการ์ แจ้งวิจารณ์ กรร อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม changwichan.k@gmail.com 1227
น.ส.ณภัทร สกุลหงษ์ อาร์ม หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ arm_amp@hotmail.com 1547
นายพิศิษฐ์ วีระดีตานนท์ ปู บรรณารักษ์ แผนกจัดหาและวิเคราะห์สารสนเทศ pisit_poo0550@hotmail.com 1335
นายปัญญา วงศ์จันทร์ หมี เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แผนกบริการสารสนเทศ panyavongjun@gmail.com 1332
นางน้ำฝน อินทรสิทธิ์ ฝน นักวิชาการจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ namfon_nilsonti@hotmail.com 1561
นายโชตินันท์ บรรจุสุวรรณ ณัฐ นักวิชาการกองอาคารสถานที่ แผนกยานพาหนะ chotinan_nat@hotmail.com 1996
น.ส.กมลชนก อยู่วัฒนา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ kamolchanoky@hotmail.com 1334
นางประภาพร เกิดแก้ว เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ prapaporn_d@yahoo.com 1334
นายจตุพล ชาญณรงค์ศักดิ์ ฟักทอง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ ch.jatupol@gmail.com 1140
น.ส.ลบ ลบ ลบ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ คณะกายภาพบำบัด Nonono@hotmail.com 1248
น.ส.ประวี ปาลัครกุล วี นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ แผนกบริการคอมพิวเตอร์ prawee.p@hcu.ac.th 1149
น.ส.วัลลภา วัฒแสง แอน เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ watsang2529@gmail.com 1448
น.ส.รุ่งฤดี ธนูแก้ว รุ่ง หัวหน้าแผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ rungrudee.ia@gmail.com 1166
น.ส.โสภิตฐิตา ฤทธิ์ศรีบุญ ตุ๊ก เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ sopitti.r@gmail.com 1448
น.ส.สาคร เชื้อฉ่ำหลวง ตาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล sugar2513@hotmail.com 1820
นางสุภัทรียา จิตรกร ต๋อม ผู้อำนวยการ กองทรัพยากรบุคคล supattareeya.c@gmail.com 1449
นายทวนชัย โชติช่วง ต้อม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ tompubliclaw@gmail.com 1448
น.ส.ไพลิน ศรีวิไล ปอปลา เลขานุการ แผนกเลขานุการ pla.pailinn@gmail.com 1107
น.ส.ชุลีพร จันต๊ะวงค์ เบนซ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ benze2021@hotmail.com 1211
อาจารย์อาภาภรณ์ บุลสถาพร แอม อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม apaporn.bul@gmail.com 1227
นางฐิติภรณ์ บ้างบุญเรือง เบน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ben_thitiporn@yahoo.com 1258
อาจารย์อมรรัตน์ ลือนาม อมรรัตน์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล teejoker@gmail.com 1211
อาจารย์ภาสกรณ์ กลิ่นขวัญ ต้อม อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย kinkwan@gmail.com 1533
อาจารย์อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์ เอ๋ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย umaratsi@hotmail.com 1533
ดร.ณัฏฐวี ชั่งชัย ณัฎ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม nuttaeww_c@yahoo.com 1221
อาจารย์อัญรินทร์ พิธาภักดีสถิตย์ เปิ้ล อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม nawapat_lak@yahoo.com 1227
ดร.จิริสุดา สินธุศิริ อ้อ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม jiri_ja@yahoo.com 1227
อาจารย์วาสนา ศิลางาม หนา อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย wasna.ai@hcu.ac.th 1533
อาจารย์ชัญญา เจียมใจ ใหม่ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย chanya.maij@gmail.com 1533
อาจารย์นงลักษณ์ รุ่งเรือง อ้อ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม nonglakr111@gmail.com 1533
อาจารย์ธีรวิทย์ ปูผ้า ต้น อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม tpoopa@gmail.com 1227
อาจารย์ยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน์ ยิ่ง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม khuying@yahoo.com 1211
นางอรวรรณ คุณสนอง อรวรรณ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม koonsanong@yahoo.com 1227
นางกัญญ์วรา สรนันท์ ตุ้ย นักวิชาการศึกษา แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา skanvara06@gmail.com 1227
อาจารย์พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์ ตุ๊ก อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย pornpimolcha@hotmail.com 1533
นางวาสนา แก้วรัตนะ วาสนา รก.เลขานุการคณะ สำนักงานเลขานุการคณะ vassnakaeo@gmail.com 1211
อาจารย์วิภาวรรณ เพ็งพานิช ยุ้ย อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล wipawon30@gmail.com 1211
อาจารย์สุรวิทย์ นันตะพร ป๊อบ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย surawitnanta@hotmail.com 1533
นางวาสนา สายทอง บุ๋ม เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ hellobrlove@gmail.com 1178
น.ส.อมิตรา มีขันทอง กุ้ง นักวิชาการการศึกษา แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา i_amit@hotmail.com 1479
น.ส.กัลยา อุณหพิเชษฐวัฒนา ผึ้ง รักษาการเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ kanlaya.nongnin@gmail.com 1178
น.ส.สุภาพร โพธิ์ศรี พลอย เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ ployjames1234@hotmail.com 1178
น.ส.ช่วยจู แซ่หลี เจ้าหน้าที่การเงิน แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ judy_acc@hotmail.com 1195
น.ส.สมฤดี บุญทองใหม่ หัวหน้าแผนกบัญชี แผนกบัญชี Boon_somrudee@windowslive.com 1183
น.ส.พรภัสสรา คงทอง หัวหน้าแผนกพัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ พัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ kongthong.porn@gmail.com 1511
น.ส.รจนกร กาหลง นักวิชาการการศึกษา พัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ Rojanakorn.hcu@gmail.com 1136
นายวิชัย ชนกชนีกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ GMAIL.CHANOK@GMAIL.COM 1190
นางอำไพ แตงโม เจ้าหน้าที่ แผนกเอกสารและการพิมพ์ ampai.taen@gmail.com 1190
นายวิทยา แตงโม เลขานุการ สำนักงานเลขานุการ withaya.tae@gmail.com 1456
น.ส.หทัยรัตน์ ทับทอง นักวิชาการการศึกษา พัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ hathairat.hcu@gmail.com 1511
น.ส.สมศรี ประสมพงษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แผนกบริการสารสนเทศ tookkkie@hotmail.com 1432
นายสมเจตน์ ชาญณรงค์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา jat2.jz@gmail.com 2701
น.ส.บุญรวี เชื้อทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ งานตรวจสอบภายใน chatkamol.mam@gmail.com 1706
น.ส.กัลยา มีด้วง เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา mo_tweety7@hotmail.com 2701
นางสุพร พริ้งเพริศ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ springpurd@yahoo.com 1233
อาจารย์กันยา สุวรรณคีรีขันธ์ อาจารย์ประจำสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ Kanya.su@hcu.ac.th 1234
น.ส.สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา กองแผนและพัฒนา suwannee108.m@gmail.com 1528
น.ส.อรสา สุทธิไสย นักวิชาการการศึกษา หน่วยประกันคุณภาพ ksorasa@gmail.com 1182
นางนภาพันธุ์ ทองสัมฤทธิ์ นักวิชาการการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา coop.ed.hcu@gmail.com 1550
น.ส.รัตติยา โจมฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุ ช่วยปฎิบัติงานกองคลัง งานธุรการ rattiyjomrit@gmail.com 1557
อาจารย์อติวัตน์ พรหมาสา อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ atiwatexpress@hotmail.com 1516
อาจารย์รัตนา จันทรสารโสภณ อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ratana04@hotmail.com 1477
ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ tongin2000@gmail.com 1516
อาจารย์ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ terithchai@yahoo.com 1516
อาจารย์สมนึก ใจกล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ moohin25@hotmail.com 1516
ดร.ธงชัย หงษ์จร อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ thongdang2499@hotmail.com 1447
นางพรรณศิริ แจ่มอรุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ junlakan@hotmail.com 1516
นางบุญรัตน์ เถื่อนอาราม เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ช่วยปฎิบัติงานกองคลัง งานบริหารจัดการทรัพย์สิน boonyaratram@gmail.com 1665
อาจารย์ศิริยุพา นันสุนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ snansuna@yahoo.com 1231
ผศ.ชนิกา เจริญจิตต์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ chanika1917@hotmail.com 1231
อาจารย์พิจิตรา ชุณหฐิติธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ pijitra.c@hotmail.com 1234
น.ส.เจษราภรณ์ พิสันเทียะ นักวิชาการสาบรรณ แผนกสารบรรณ bk1212jetsaraporn@gmail.com 1102
นายหรินทร์ โตพันธุ์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะนิเทศศาสตร์ gran.rinoa@gmail.com 1173
น.ส.หนึ่งฤทัย กูระเสถียร นักวิชาการการศึกษา แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา nuengrutai11@hotmail.com 1216
น.ส.ไพลิน จับใจ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ linpailin@hotmail.com 0000
อาจารย์ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์ อาจารย์ประจำ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม siriporn5633@yahoo.com 1177
น.ส.สุรภา นาคะรัต นักวิชาการการศึกษา แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา surapar@hotmail.com 1216
น.ส.สมจิตร์ ภูมิสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะ สำนักงานเลขานุการ somjit.soc@gmail.com 1204
น.ส.ยุพเรศ พรประดิษฐ์ นักวิชาการการศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา yupares2731@gmail.com 1177
อาจารย์บัวแก้ว ใจดีเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ buakaewchai@yahoo.com 1231
นางเปมิศา พุ่มเปี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเลขานุการ lukwha_unlimited@hotmail.com 1350
นายนพพร ศรีเกษร เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ tottiandcassano@hotmail.com 1179
น.ส.สุนันทา เนตรทัศน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ห้องปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ sununta2002@hotmail.com 1231
น.ส.จรรพร บุญแต่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ lukjun21@hotmail.com 1514
นางเต็มดวง เข็มเพชร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล temdung.k@gmail.com 1820
ผศ.ตวงพร กตัญญุตานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล Tuangpornk@hotmail.com 1211
อาจารย์สุภาภรณ์ คงพรหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ mae5337307@hotmail.co.th 1231
นางพรทิพย์ ลิ้มธีระยศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ tomb2s@hotmail.com 1232
ผศ.อรพินท์ สีขาว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ sikaow@yahoo.com 1232
นางอารีย์ มั่งเกียรติสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก สาขาพยาบาลศาสตร์ kung1579@hotmail.com 1232
ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ dr.chadapa@yahoo.com 1231
อาจารย์เจตจรรยา บุญญกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ jatjunya_r@hotmail.com 1245
ดร.ศรัณย์ กอสนาน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ sarun103@yahoo.com 1215
นายสุชิน แจ้งเปล่า พนักงานบริการ(ช่างไม้,ปูน) แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง suchinjangplao@gmail.com 1998
อาจารย์สุเมษ เลิศจริยพร หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด sinimex48@hotmail.com 1217
น.ส.กชพร ขวัญทอง หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมศึกษาและนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ แผนกวัฒนธรรมศึกษาและแผนกพิพิธภัณฑ์ศึกษา ksuwanan@hotmail.com 1339
นายเจริญพร สมเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ แผนกบริการ sabsomdech9513@gmail.com 1995
นางภาคิณี ปินใจคำ เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ แผนกยานพาหนะ phakhinees@hotmail.com 1137
นายณัฐวัตร ลุณหงส์ หัวหน้าแผนกบริการ แผนกบริการ nattawat.l@gmail.com 1995
นางจริยาภรณ์ จริงเจริญวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ jariyaporn.ji31@gmail.com 1162
รศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ catvanida04@yahoo.com 1231
นางสุวพิชญ์ บุญประเสริฐ พนักงานรับโทรศัพท์ งานธุรการและงานบริการส่วนหน้า suvapit_1969@gmail.com 2901
นางอัญชุลี สุภาวุฒิ นักวิชาการวัฒนธรรม แผนกส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม aey_anchulee@hotmail.com 1339
น.ส.ปัญจพรดิษฐ์ คงคานนท์ รักษาการเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ punjaporndist@gmail.com 1231
นายชัยวัฒน์ มงคลกิจ นักวิชาการอาคารสถานที่ แผนกบริการ gusjung1981@hotmail.com 1995
นายกิตติพันธ์ ลือยศ เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง kittipan.lue@gmail.com 2901
อาจารย์สุรีย์พร เอี่ยมศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ shigella_01@hotmail.com 1206
อาจารย์ขัตติยะ มั่งคั่ง อาจารย์ประจำสาขากลุ่มวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ khattiya12@gmail.com 1510
อาจารย์วนิสา สัมภวะผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย eve_sauy@hotmail.com 1185
นางมาริสสา อินทรเกิด รองคณบดี/อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม m_songphra@hotmail.com 1223
น.ส.อ้อยใจ พูลเกตุ หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล oilpooh@hotmail.com 1143
ดร.นวลตา ม่วงน้อยเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ nuanta_m@hotmail.com 1215
อาจารย์อัจฉรา บัวเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ acharabualert@hotmail.com 1516
น.ส.จันทร์ฉาย นิลดี เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ nemonoi@gmail.com 1510
นางวลีพร พฤทธ์พาณิชย์ หัวหน้าแผนกแผนและนโยบาย แผนกแผนและนโยบาย walee_10@hotmail.com 1529
น.ส.นิภาพร พรมรักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล promrak2515@gmail.com 1142
น.ส.สิรินันท์ ธรรมวิชัย บรรณารักษ์ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ samgo0132@yahoo.com 1432
ผศ.สายฝน วรรณสินธพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน z_manqian@hotmail.com 1478
น.ส.อรวรรณ ศรีวิรัญ นักวิชาการการศึกษา หน่วยประกันคุณภาพ gosriwiran@gmail.com 1182
น.ส.โศภิตฐา รุ่งก่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา aonzaon999@gmail.com 2701
น.ส.ภัทริน เรืองสมานวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนศ.มฉก.2 แผนกหอพักนักศึกษา drunk.tsubaza@gmail.com 2701
นางจันทมาส จินดารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ งานตรวจสอบภายใน chantamas.mui@gmail.com 1706
น.ส.สิริสรณ์ ทิพทวี หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา sirisorn.tip@gmail.com 1550
อาจารย์สุภาวดี คุ้มราษฎร์ อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ kh.supawadee@gmail.com 1654
น.ส.อุไรรัตน์ ตั้งตน นักวิชาการการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา hcucooped@gmail.com 1550
อาจารย์กิติพงษ์ มัธยสินชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ mattayasinchai@yahoo.com 1431
นายสรัญญู บุดดา รักษาการเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ kenjung.hcu@gmail.com 1422
น.ส.กมลวรรณ จันทร์โสม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน แผนกแผนและนโยบาย kamolwantik@hotmail.com 1529
น.ส.พนอทิพย์ สวัสดิ์วงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน แผนกแผนและนโยบาย phanorthipsa@hotmail.com 1529
นายอาทิตย์ สุริยโรจน์ นักวิชาการการศึกษา พัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ artit_ryu@hotmil.com 1511
น.ส.เบญจกูล ลิ้มประเสริฐ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข benjagoon_lim@hotmail.com 1259
นางปราณี บุญมา เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา pranee.bo@hotmail.com 1400
ดร.โจนาธาน รันเต คาร์รียอน รักษาการรองคณบดี / รักษาการหัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์ กองคลัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / แผนกวิเทศสัมพันธ์ carreonjrc@gmail.com 1176
น.ส.อุทัยรัตน์ ใจเพชร ซิ้มงึ้น นักวิชาการการศึกษา แผนกทุนและบริการนักศึกษา uthairut.j@hcu.ac.th 1410
น.ส.นิชาภา ปราบภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา pangrumvanda@gmail.com 1407
น.ส.ศิริวรรณา ศรีเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ งานธุรการและงานบริการส่วนหน้า ouy_1996@hotmail.com 1333
ดร.ลั่นทม จอนจวบทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ lanthomj@yahoo.com 1223
น.ส.พรภินันท์ โกราเมศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ แผนกงบประมาณ napornpinan@gmail.com 1530
น.ส.ลภัสรดา แขวงอินทร์ หัวหน้าแผนกหอพักนักศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา laphasrada.kwe@gmail.com 2700
นางรัตนา หาญชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ งานธุรการ rathcu2510@hotmail.com 1528
นางศรีบุศย์ อักษรทองสุทธิ นักวิชาการการศึกษา แผนกทุนและบริการนักศึกษา sribous.a@hcu.ac.th 1410
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ สำนักพัฒนาวิชาการ wuthipong.thong@gmail.com 1422
น.ส.อิงอร พัฒนาภรณ์ นักวิชาการการศึกษา แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ingon.hcu@gmail.com 1423
น.ส.กชพร ภูวสินนารา เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ Kodchaporn602@gmail.com 1136
น.ส.นภัทร์ แซ่เซียว หัวหน้าแผนก แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา nawan.s@hotmail.com 1340
น.ส.คนึงนิจ สมบูรณ์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกงบประมาณ แผนกงบประมาณ kanongnit.1909@gmail.com 1530
นายสรรเสริญ วงษ์เทศ เจ้าหน้าที่ แผนกทุนและบริการนักศึกษา moo2577@hotmail.com 1410
น.ส.ประจวน ขนชัยภูมิ เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา แผนกหอพักนักศึกษา prajaun@gmail.com 1400
อาจารย์ศิรินทร์พร ธารมัติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ aom.law@hotmail.com 1689
น.ส.ดลพร ศรีชลา นักวิชาการการศึกษาหน่วยประกันคุณภาพ หน่วยประกันคุณภาพ kwangdollaporn@gmail.com 1182
นายพุทธิพงษ์ พิพัฒน์วุฑฒิกร นักวิชาการอาคารสถานที่ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง ipareng@gmail.com 1998
ดร.พึงใจ พิชยอนุตรัตน์ อาจารย์ประจำสาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ phuengjai.th@hcu.ac.th 1223
อาจารย์ธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงิน teerat.fn@gmail.com 1523
นางอโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล Palitnonkert@hotmail.com 1211
น.ส.รุจิรัตน์ สะสม เจ้าหน้าที่บริหารธุรการ สำนักงานเลขานุการ k25212518@gmail.com 1215
อาจารย์ณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดี อาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด naratjoy@gmail.com 1162
อาจารย์ศักชัย อรุณรัศมีเรือง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน sakchai-to@hotmail.com 1522
น.ส.นิภา โฉมงาม นักวิชาการบัญชี แผนกบัญชี nongchom92@gmail.com 1437
อาจารย์พรไพบูลย์ ปุษปาคม อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม golfsexy@hotmail.com 1654
น.ส.พรรณรวี สุขนิยม นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ แผนกบริการคอมพิวเตอร์ panrawee.sook@gmail.com 1684
น.ส.ปัญญสิริย์ เจริญรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ งานธุรการและงานบริการส่วนหน้า panyasiri.c@gmail.com 1996
น.ส.ณัฐนรี มลิซ้อน เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ natnaree.m@Gmail.com 1231
นายทรงวุฒิ อินทจักร หัวหน้าแผนกบริการคอมพิวเตอร์ แผนกบริการคอมพิวเตอร์ songwut@hcu.ac.th 1482
อาจารย์กิตติ เลิศกมลรักษ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ kitti@hcu.ac.th 1223
นางชรินพร งามกมล หัวหน้าสาขา สาขาวิชาการจัดการ ch_ngamkamol@yahoo.com 1218
น.ส.พิมพ์เพชร เล่นทัศน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ งานธุรการและงานบริการส่วนหน้า pricha_1133@hotmail.com 1133
น.ส.นิตยา เชื้อน้อย นักวิชาการอาคารสถานที่ ช่วยปฎิบัติงานกองคลัง งานบริหารจัดการทรัพย์สิน nitaya.can@gmail.com 1165
นางกฤษณี เอี่ยมจรูญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบัญชี krisaneee@gmail.com 1523
อาจารย์กนกอร ขาวสร้อย อาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด kkanokon88@gmail.com 1430
น.ส.วรรณพร จำปาน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ bee_economic@hotmail.com 1689
อาจารย์ฐิตาภรณ์ เหลืองวิลัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย beerluangwilai@gmail.com 1533
อาจารย์ศิริวุฒิ รุ่งเรือง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ kh.siriwut@gmail.com 1654
นายคทาวุธ เมฆยะ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ คลินิกเทคนิคการแพทย์ katavut_mt52@hotmail.com 1542
น.ส.จุฑารัตน์ รัตนถาวร เจ้าหน้าที่งานธุรการ สำนักงานเลขานุการ rutitna@gmail.com 1179
นายอุทัย สิงห์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเลขานุการ uthai.hcu@gmail.com 1215
น.ส.สุภศร ประดับพร นักวิชาการบัญชี แผนกบัญชี sunny.pop@hotmail.com 1556
อาจารย์ดวงหทัย แสงสว่าง อาจารย์ประจำสาขา สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล naduang_c@hotmail.com 1211
อาจารย์ศิรินันท์ จันทร์หนัก อาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด bell_l_leb@hotmail.com 1430
นายวรรณวสันต์ ภูมิดิษฐ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ d12eammy@gmail.com 1469
อาจารย์จิตรภณ โรจน์กิรติการ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย winkung07@hotmail.com 1533
น.ส.นฤมล เรืองเดช นักวิชาการการศึกษา แผนกระเบียน mint_mickey0927@hotmail.com 1189
อาจารย์กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล kamonthip_r@hotmail.com 1211
อาจารย์สุริยะ บุตรไธสงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการ suriyabootthaisong@hotmail.com 1703
อาจารย์ภัทรพร ยุบลพันธ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล Py_glory_1@hotmail.com 1211
น.ส.มธุรส แซ่เตีย เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการงานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน peungkub@gmail.com 1706
อาจารย์อารยา ดำช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย august_nanku@hotmail.com 1533
น.ส.ปริศนา ชมภูนุช นักวิชาการการเงิน แผนกการเงิน puy-lala1@hotmail.com 1128
อาจารย์อดุลย์ นงภา อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน adul.nongpa@gmail.com 1549
อาจารย์อัญชุลี การดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย anchulee_karndee@hotmail.com 1533
อาจารย์อิสรี รอดทัศนา อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Isaree_e@yahoo.com 1227
อาจารย์ภัสสร วิชิต อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด tangmo_wch@hotmail.com 1162
นางกุสุมา ไทยสุนทร นักวิชาการการเงิน แผนกการเงิน kusuma.t@windowslive.com 1194
อาจารย์สุชาดา ยางเอน อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม suchadayangen@yahoo.com 1227
อาจารย์สุภาณี ชวนเชย อาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด supanee2097@gmail.com 1162
นายXu Weijie(ชานน) อาจารย์ประจำ แผนกวิเทศสัมพันธ์ weijie0820@gmail.com 1548
น.ส.Jiang Nannan(หนานหนาน) อาจารย์ประจำ แผนกวิเทศสัมพันธ์ nannan0820@gmail.com 1548
น.ส.ปุญญิศา ใจเพชร นักวิชาการบัญชี แผนกบัญชี sjaipetch@gmail.com 1555
น.ส.ศิริรัตน์ รัตยัง นักวิชาการการศึกษา แผนกรับนักศึกษา bowdake_dee@hotmail.com 1139
น.ส.บรินดา วิริยะเสนา ผู้อำนวยการกองคลัง - barinda.wi@Gmail.com 1532
นางปทิตตา เสวีวัลลภ นักวิชาการการเงิน แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ noknoknok1@hotmail.com 1195
นางนันทิรา หงษ์ศรีสุวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม nuntira@gmail.com 1227
น.ส.คมคาย ศรีเปารยะ เลขานุการ สำนักงานเลขานุการ ying-jum@hotmail.com 1514
น.ส.อุไลรัตน์ แตงอยู่สุข นักวิชาการการศึกษา แผนกระเบียน mailple2525@yahoo.co.th 1466
ผศ.จรุงยศ อรัณยะนาค อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ j_arunyanak@hotmail.com 1173
นายชัยกร รพีอาภากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ งานตรวจสอบภายใน chaiyakorn.tour@gmail.com 1539
นางสุพัทรา ดงอุเทน นักวิชาการการเงิน แผนกการเงิน art_s111@hotmail.com 1194
นางชยุตรา จันทร์งาม เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ ying.chayuttra@gmail.com 1211
นายสหภัทร นุชทองคำ นักวิชาการการศึกษา แผนกระเบียน sahaphat@hotmail.co.th 1466
นายสมหมาย หมันการ นักวิชาการการศึกษา แผนกระเบียน superpro48@hotmail.com 1466
นางจันทร์จิรา สุมาลี นักวิชาการบัญชี แผนกบัญชี jjss3@hotmail.com 1556
น.ส.ฉวีวรรณ แย้มโกมล เจ้าหน้าที่บริหารธุรการ สำนักงานเลขานุการ nhok5@hotmail.com 1484
น.ส.เนตรนภา แพทย์เจริญ นักวิชาการการเงิน แผนกการเงิน netnapa.p@hotmail.co.th 1554
ดร.นิลาวรรณ งามขำ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล nilawan_ngamkham@yahoo.com 1211
น.ส.ธาริณี ตันตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเลขานุการ tarinee.hcu@gmail.com 1215
อาจารย์อุมารินทร์ พูลพานิชอุปถัมย์ หัวหน้าสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย umarintemee@hotmail.com 1533
ดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ รองคณบดี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม thirdpong@yahoo.com 1211
ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม varangkana_v@yahoo.com 1227
รศ.ฤดี เสาวคนธ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเภสัชอุตวาหกรรม ruedee51@yahoo.com 1161
น.ส.ชนัญชิดา เพ็ชรสังวาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเลขานุการ chanunchida1@hotmail.com 1417
ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ onnipa@hotmail.com 1432
ดร.นิรัญกาญจ์ จันทรา อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย niranyakarn@gmail.com 1533
ผศ.มัณฑนา ภาณุมาภรณ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ montana2phanu@yahoo.com 1161
ผศ.ดร.นุชนาถ แช่มช้อย หัวหน้าสาขา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม nutchanatch@yahoo.com 1227
ดร.พิมสิริ ภู่ตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด mercy.hcu@gmail.com 1218
อาจารย์จรรยา ยอดนิล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี janyayodnil@gmail.com 1523
น.ส.บุบผา กลิ่นพุฒ เลขานุการ สำนักงานเลขานุการ phar_12@hotmail.com 1192
นายธวัช จัตุรัส ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล thawat_hcu@hotmail.com 1462
ผศ.ดร.ดรุณวรรณ สมใจ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล darunwans@yahoo.com 1211
น.ส.วิชิดา โอฬารกิจกุลชัย หัวหน้าแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ hcupayroll2011@hotmail.com 1441
รศ.ชาญชัย สาดแสงจันทร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ chanchaipcog@yahoo.com 1215
ดร.ปวีณา ว่องตระกูล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ paveena_hcu@hotmail.com 1161
นางเสาวรภย์ เรืองเทพ นักวิชาการสารบรรณ ช่วยปฏิบัติงานกองคลัง งานบริหารจัดการทรัพย์สิน souvalop@hotmail.com 1553
นางอุษา เกิดวัน นักวิชาการการเงิน แผนกเงินเดือนและสวัสดิการ usa.k@hcu.ac.th 1195
นางลัดดา ฉันทนาวิวัฒน์โชติ บรรณารักษ์ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ladda_99@hotmail.com 1417
นางอิศรา วงษ์ดี เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ isara.wd@gmail.com 1689
นางนัฐญา กุลธนสถิต นักวิชาการการเงิน แผนกการเงิน nut200948@hotmail.com 1128
น.ส.ภัทราภรณ์ เขี้ยวงา หัวหน้าแผนกการเงิน แผนกการเงิน phattaraporn_k@hotmail.com 1193
อาจารย์นิตยา ลิ้มไพศาล รองคณบดี สาขาวิชาการจัดการ Nitaya26@hotmail.com 1549
นางวราภรณ์ แจ่มแจ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ (เลขานุการ) สำนักงานเลขานุการ wara.jj@hotmail.com 1689
นางรัชนี นิลขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเลขานุการ koykorn2550@hotmail.com 1417
ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย saovalug.hcu@gmail.com 1211
น.ส.วนิดา สุวรรณนพ นักวิชาการการศึกษา งานบริหารจัดการทรัพย์สิน wanidasuwa@gmail.com 1552
น.ส.อัจฉรา เมตโต นักวิชาการบัญชี แผนกบัญชี khwan_34@hotmail.com 1555
น.ส.อภิสรา การะเกต นักวิชาการการเงิน แผนกการเงิน yuiapissara@gmail.com 1194
น.ส.สุภาวรรณ ใจช่วย เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ คลินิกเทคนิคการแพทย์ supawan_jaichuay@yahoo.com 1542
ดร.อาภรณ์ ภู่เผือก อาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ oraporn5333@gmail.com 1654
นายนรฤทธิ์ จินดารักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ แผนกงบประมาณ norrarit.jin@gmail.com 1530
น.ส.ภัคภัทร อักษรนิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเลขานุการ pakkapath25@gmail.com 1215
นายอาคม จตุเทน นักวิชาการการศึกษา แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา arkom_xyz@hotmail.com 1423
นางธิดารัตน์ สงสุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม tidaratnong2524@gmail.com 1490
อาจารย์ธีระ ราชาพล อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ pock_r@hotmail.com 1499
นายธีรวัฒน์ ธรรมศิริ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม mixzplayboyz@gmail.com 1490
นางรุ่งกานต์ เทพอรชุน พยาบาลวิชาชีพ คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม rungkarn@gmail.com 1490
นางชฎารัชต์ โสมาบุตร นักวิชาการสาธารณสุข คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม hcuclinic@yahoo.com 1491
นางอรัญญา รุ่งแจ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม arunya_rj@yahoo.co.th 1490
รศ.ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ nites53@gmail.com 1173
นางสุรางค์ บรรจุสุวรรณ ผู้ช่วยพยาบาล คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม surang_ban@hotmail.co.th 1490
น.ส.หรรษา มหามงคล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ mahamongkol@gmail.com 1203
อาจารย์รัตนา ทิมเมือง รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ rattanatmm@gmail.com 1499
นายทศพร เลิศพิเชฐ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน totsabhorn@gmail.com 1707
อาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ patgolf23@hotmail.com 1339
นางสายฝน กันคล้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ saifon2001@gmail.com 1180
นางกนกวรรณ แสนใจ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด kanokwon.sj@gmail.com 1248
น.ส.เพ็ญสิริ อัครธีราเสถียร เลขานุการ สำนักงานเลขานุการ w_pensiri@yahoo.com 1477
น.ส.ปวีณา ธนะพงศ์เพชร หัวหน้าแผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา paweena.tana@gmail.com 1423
ดร.วิรัตน์ ทองรอด อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ freshwirat@yahoo.com 1215
นายประทีป อินทรสิทธิ์ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ (งานอีเลินร์นิง) แผนกโสตทัศนูปกรณ์ teep2514@gmail.com 1147
นายวิมลเทพ ศรีวงศ์ นักวิชาการการศึกษา แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา wsriwong@hotmail.com 1423
น.ส.นนทพร เป็นนวล เลขานุการ สำนักงานเลขานุการ tiew.non@gmil.com 1173
น.ส.พนารัตน์ ยอดอินทร์ เลขานุการ สำนักงานเลขานุการ panarat.hcu@gmail.com 1215
นางอาณัฐรา ชลลธีโรจน์ นักวิชาการสารบรรณ แผนกสารบรรณ arnutha.c@hcu.ac.th 1435
ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี/รักษาการคณะบดีการแพทย์แผนจีน - uraipan.j@gmail.com 1104
น.ส.กิตติยาพร มงขุนทด เจ้าหน้าที่แพทย์แผนจีน คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม jomjom01062535@gmail.com 1633
น.ส.สุดารัตน์ ตุ้ยศักดิ์ดา เจ้าหน้าที่แพทย์แผนจีน คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม mewmew_aun@hotmail.com 1633
น.ส.พิมพ์สิริ อุทิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ pimsiri.ktp@gmail.com 1173
น.ส.ยุพิน จันภิรมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม yupin7714@gmail.com 1490
น.ส.ธิดารัตน์ ชูเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สำนักงานเลขานุการ airnakaa2535@gmail.com 1477
น.ส.ธันย์ชนก ปัทมานันท์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ thunchanok@msn.com 1141
นางบงกชกร อยู่เจริญ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ bum.pr@hotmail.com 1141
นายปริญญา กลิ่นหวล นักวิชาการประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ py_n8@hotmail.com 1140
น.ส.ลักษ์ขณา ปิยฉัตรพนม หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ jiab.pr@hotmail.com 1547
น.ส.อนงค์วดี พุ่มไสว นักวิชาการประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ anangvadee07@hotmail.com 1140
น.ส.ทิพย์วรรณ สิทธิสมภพ นักวิชาการวิเทศสัมพันธ์ แผนกวิเทศสัมพันธ์ perper1205@gmail.com 1540
นายนนท์ชัย หาดไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกงานประชุม nonchai.ha@hcu.ac.th 1481
น.ส.เจนจิรา เจ๊ะระหวัง นักวิชาการสารบรรณ แผนกเลขานุการ sunne1659@gmail.com 1104
น.ส.เนาวรัตน์ พลอยทรัพย์ ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง ploysapnawarat91@gmail.com 1459
น.ส.ธิดา จันทร์หอม เลขานุการ แผนกเลขานุการ tidachan0774@gmail.com 1424
น.ส.กาญจนา บุญช่วงดี หัวหน้าแผนกงานประชุม แผนกงานประชุม bunchungdee@gmail.com 1538
น.ส.กมลทิพย์ จันทร์เผือก เลขานุการ แผนกเลขานุการ tor_choi15@yahoo.co.th 1100
นายนพพล แซ่ฉั่ว นักวิชาการประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ bluesomo@gmail.com 1140