แผนกประชาสัมพันธ์


 • นางสาวณภัทร สกุลหงษ์
  หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์

 • นายปริญญา กลิ่นหวล


 • นางสาวลักษ์ขณา ปิยฉัตรพนม


 • นางสาวอนงค์วดี พุ่มไสว


 • นางบงกชกร อยู่เจริญ


 • นายนพพล แซ่ฉั่ว


 • นางสาวธันย์ชนก ปัทมานันท์


 • นายจตุพล ชาญณรงค์ศักดิ์


 • นางสุดาวรรณ นาคจั่น