แผนกบริการคอมพิวเตอร์


 • นายทรงวุฒิ อินทจักร
  หัวหน้าแผนกบริการคอมพิวเตอร์

 • นายทรงพล บุตรฉัยยา


 • นางสาวศศิธร คล้ายนิยม


 • นางสาวพรรณรวี สุขนิยม


 • นายยุทธนา หุ่นประเสริฐ


 • นางสาวประวี ปาลัครกุล


 • นายบุญส่ง แดงแสงฟ้า


 • นายกิติพงษ์ เปรมปรี


 • นายธนากร จงประดับชัย