แผนกงานประชุม


  • นางสาวกาญจนา บุญช่วงดี
    หัวหน้าแผนกงานประชุม

  • นางสาวศิริพร คงกระพันธ์


  • นางสาวปรานีต งานสลุง


  • นายนนท์ชัย หาดไทย


  • นางโสภินทร์ สิงห์เจริญ