ผู้บริหาร


 • นางสาวเนาวรัตน์ พลอยทรัพย์
  ผู้อำนวยการกองกลาง

 • นางสาววิมลพักตร์ นฤดลโชติ
  รักษาการหัวหน้าแผนกสารบรรณ


 • นางสาวกาญจนา บุญช่วงดี
  หัวหน้าแผนกงานประชุม


 • นายทรงวุฒิ อินทจักร
  หัวหน้าแผนกบริการคอมพิวเตอร์


 • นางสาวณภัทร สกุลหงษ์
  หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์


 • ดร.โจนาธาน รันเต คาร์รียอน
  หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์


 • นายสรรเสริญ วัชรโยธิน
  หัวหน้างานกฎหมายและผลประโยชน์