กรุณายืนยันเบอร์โทรภายใน

      ตามที่ แผนกประชาสัมพันธ์ กองกลาง เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำสมุดโทรศัพท์ภายในสำหรับใช้ประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน นั้น
      ในการนี้เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด แผนกประชาสัมพันธ์ จึงขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลรายละเอียดของแต่ละท่านผ่านระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
      พิมพ์ URL http://general.hcu.ac.th/telephone_directory.php
      คลิก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”
      กรอกรหัสบุคลากรและปีเดือนวัน (วันเกิด) เพื่อเข้าระบบ
      กรอกข้อมูลส่วนตัวที่มีเครื่องหมาย * ทั้งหมดให้ครบทุกช่อง (ถ้าไม่ครบระบบจะไม่บันทึกข้อมูล) ต่อจากนั้นกดบันทึกข้อมูล (save)
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลของแต่ละท่านผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เพื่อแผนกประชาสัมพันธ์จะได้ดำเนินการต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอนงค์วดี พุ่มไสว และคุณจตุพล ชาญณรงค์ศักดิ์ โทร.1140 จะเป็นพระคุณยิ่ง