เพิ่มจํานวนการรับข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์บน HCU Website

การวิจัย R2R ครั้งนี้ มีที่มาคือ แผนกประชาสัมพันธ์ กองกลาง มีหน้าท่ีในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้ได้รับทราบผ่านช่องทาง HCU Website เป็นประจํา ปัจจุบันข่าวสารท่ีได้รับจากคณะวิชาและหน่วยงานที่ส่งมายังแผนกประชาสัมพันธ์มีจํานวนน้อย จึงทําให้เป็นปัญหาในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้บุคลากรภายใน ภายนอก และนักศึกษา ได้รับทราบ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จากเหตุผลดังกล่าว แผนกประชาสัมพันธ์ กองกลาง จึงนําปัญหาต่าง ๆ ของงานประจํา มา หาแนวทางในการแก้ไข เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพ ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยให้มากที่สุด เพื่อนําไปสู่การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ปัจจัยที่ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ภายใน

การวิจัย R2R ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและ ความต้องการข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จานวน 200 คน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการสารวจ และใช้แบบสอบถาม เป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป