วิสัยทัศน์/พันธกิจ

               เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหาร  การสื่อสาร  การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการด้วยคุณภาพ   ประสานงานทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

พันธกิจ

               1.  พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานเอกสารของมหาวิทยาลัย
               2.  พัฒนาบุคลากรกองกลางให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน
               3.  พัฒนาการจัดงานประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ บริหารของสภามหาวิทยาลัย  การให้บริการห้องประชุมและการให้                     บริการจัดเลี้ยงรับรอง
               4.  เผยแพร่ภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
               5.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
               6.  พัฒนาเครือข่ายและเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
               7.  พัฒนาระบบการดูแลรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย