ประวัติความเป็นมา

               ปี พ.ศ. 2535  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เริ่มจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย และกำหนดให้แผนกสารบรรณและเลขานุการ  สังกัดสำนักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานประชุม และงานเลขานุการของมหาวิทยาลัย จนถึงปี พ.ศ. 2539
               ปี พ.ศ. 2540  กองกลาง มีฐานะเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้จัดตั้งขึ้นตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 1/2540 ลงวันที่ 28 มกราคม 2540  โดยจัดแบ่งแผนกในกำกับกองกลาง เป็น  4 แผนก ประกอบด้วย  แผนกสารบรรณ  แผนกเลขานุการ  แผนกงานประชุม และแผนกบริการคอมพิวเตอร์
               ปี พ.ศ. 2541   มีการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี  โดยให้แผนกประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์มาขึ้นอยู่ในกำกับของกองกลาง ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 1/2541  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2541
               ปี พ.ศ. 2544  มีการโอนย้ายภาระงานของงานกฎหมายและผลประโยชน์มาอยู่ในกำกับของกองกลาง   ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่  313/2544   ลงวันที่  20  ธันวาคม  2544
จึงมีแผนกสังกัดกองกลาง   ดังนี้
                    1. แผนกสารบรรณ
                    2. แผนกเลขานุการ
                    3. แผนกงานประชุม
                    4. แผนกบริการคอมพิวเตอร์
                    5. แผนกประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
                    6. งานกฎหมายและผลประโยชน์
               ปี พ.ศ. 2551  มีการปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารภายในมหาวิทยาลัย ตามคำสั่ง
สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่  08/2551   ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2551    จึงมีแผนก
สังกัดกองกลาง   ดังนี้
                    1.  แผนกสารบรรณ
                    2.  แผนกเลขานุการ
                    3.  แผนกงานประชุม
                    4.  แผนกบริการคอมพิวเตอร์
                    5.  แผนกประชาสัมพันธ์
                    6.  แผนกวิเทศสัมพันธ์
                    7.  งานกฎหมายและผลประโยชน์

ทำเนียบผู้บริหาร

               ปี พ.ศ.  2540 – 2545      นางชุติมา  เพชรประกอบ
               ปี พ.ศ.  2545 – 2549      นางสาวอรัญญา  วงค์วัจฉละกุล
               ปี พ.ศ.  2550 – 2558      นางนิตยาภรณ์  ศิลาบุตร
               ปี พ.ศ.  2558 – ปัจจุบัน   นางสาวเนาวรัตน์  พลอยทรัพย์

ปรัชญา/ปณิธาน

               พัฒนางานบริหาร  มุ่งมั่นการสื่อสาร  และการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด